MrSix


私信TA

用户名:1658530280

访问量:141648

签 名:

等 级
排 名 18
经 验 19460
参赛次数 0
文章发表 23
年 龄 0
在职情况 学生
学 校 大连交通大学
专 业

 自我简介:

知识基础:


for(表达式1;表达式2;表达式3){若干语句}//for循环语句及其格式


思路:水仙花数为三位数,所以循环从100开始,到999结束,i为int型变量,所以i/100的值也是一个int型变量(整数)(注:C语言的取整不是四舍五入,是直接舍去小数),i/100就是百位上的数,i和100求余就是剩下的两位数,i%100之后再除以10同理会得到十位上的数,原数字再和10求余就是个位上的数


答案

#include<stdio.h>
int main(){
	int i;
	for(i=100;i<=999;i++){
		if(i==(i/100)*(i/100)*(i/100)+((i%100)/10)*((i%100)/10)*((i%100)/10)+(i%10)*(i%10)*(i%10))
			printf("%d\n",i);
	}
	return 0;
}

注:程序结束return 0;不可省。

 

0.0分

77 人评分

 评论区

#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
  int num,i,sum,sum1,sum2;
  
  for(num=100;num<=999;num++)
  {
  sum=num%10;
  sum1=num/10%10;
  sum2=num/100;
  if(pow(sum,3)+pow(sum1,3)+pow(sum2,3)==num)
  {
    printf("%d\n",num);
  }
  }
  return 0;
}
2023-09-20 16:48:42
#include <stdio.h>
 
int main() 
{
for(int a=1;a<10;a++)
{for(int b=0;b<10;b++)
{for(int c=0;c<10;c++)
{
	if(a*100+b*10+c==a*a*a+b*b*b+c*c*c)
	printf("%d%d%d\n",a,b,c);
}
}
}
  return 0; 
}
2023-07-23 20:56:33
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
int main(){
	void pd(int x);
	int i=100;
	for(i;i<1000;i++){
		pd(i);
	}
	return 0;
}
void pd(int x){
	int i=0,y=0;
	int z=x;
	while(x!=0){
		y=y+pow(x%10,3);
		x=x/10;
	}
	if(z==y)
		printf("%d\n",z);
}
2023-06-03 15:47:17
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
int main(){
	void pd(int x);
	int i=100;
	for(i;i<1000;i++){

		//printf("%d\n",i);
		pd(i);
		//printf("%d\n",i);
	}
	return 0;
}
void pd(int x){
	int i=0,y=0;
	
	//scanf("%d",&x);
	int z=x;
	while(x!=0){
		if(1){
			y=y+pow(x%10,3);
			x=x/10;
		}
	}
	
	if(z==y)
		printf("%d\n",z);
	

}
2023-06-03 15:41:44
以为是把个十百三个数打出来,看了才发现是打一个数,一开始是手动输入,才发现是要遍历所有的三位数,【笑哭】


#include<stdio.h>
#include<math.h>//使用pow函数表示某个数的几次方,需要引入math头文件
int main()
{
  for(int num=100;num<=999;num++){
   
  //个位数
  int g;
  g=num%10;
  //十位数
  int s;
  s=(num%100)/10;
  //百位数
  int b;
  b=num/100;
  //按要求判断
  if((pow(g,3)+pow(s,3)+pow(b,3))==num){
    printf("%d\n",num);
  }
  }
  return 0;
  system("pause");
}
2023-02-02 22:41:49
写着写着才发现C的立方函数头文件忘了,就直接写了函数
#include<stdio.h>
int Sn(int a);
int main()
{
	int a,b,c,d;
	for(int i=100;i<=999;i++)
	{
		a=(i/100);
		b=((i%100)/10);
		c=((i%100)%10);
		d=Sn(a)+Sn(b)+Sn(c);
		if(d==i)
			printf("%d \n",i);
	}
	return 0;
}
int Sn(int a)
{
	return a*a*a;
}
2022-11-12 16:09:21
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
  int num,bai=0,si=0,ge=0;
  
  for(num=100;num<999;num++)
  {
    bai=num/100;
    si=num%100/10;
    ge=num%10;
    if(num==(pow(bai,3)+pow(si,3)+pow(ge,3)))
    {
      printf("%d\n",num);
    }
  }
  return 0;
}
2022-10-26 09:22:17
#include<stdio.h>
int main()
{
	int i = 100;
	for (i; i <= 999; i++)
	{
		if (i==NumAdd(i))
			printf("%d\n", i);
	}
	return 0;
}
int NumAdd(int i)
{
	int sum = 0;
	for (int k = 0; k < 3; k++)
	{
		sum= sum+(i % 10)* (i % 10) * (i % 10);
		i = i / 10;
	}
	return sum;
}
2022-06-23 16:09:54