Mister-小方


私信TA

用户名:1104986125

访问量:238559

签 名:

如此英俊为哪般

等 级
排 名 3
经 验 35648
参赛次数 1
文章发表 68
年 龄 19
在职情况 学生
学 校 大连交通大学
专 业 车辆工程

 自我简介:

TA的其他文章

解题思路以及注意事项:

 1. 小方是自己定义了gcd()函数来求最大公因数(最大公因数就是像12和18的最大公因数是6,两数除它都是整除)。

 2. gcd()函数用到了函数的递归调用,可能相对有点难想,但这个理解了可以背下来。

 3. gcd()的原理我们用个例子来说明,12和18。18-12=6 12-6=6 6=6 所以6就是最大公因数。

 4. 利用最大公因数和最小公倍数(能够同时被两个数整除的数 如12 18的最小公倍数是36)的关系来求最小公倍数 :最大公因数X最小公倍数=两数值积,如6X36=18X12。

 5. 定义lcm()函数来求最小公倍数,相信大家利用上面的公式可以理解。

 6. 函数声明别忘了。

实例代码:

#include"stdio.h"
int gcd(int a,int b);//函数声明
int lcm(int a,int b);//函数声明
int main()
{
    int a,b;
    scanf("%d %d",&a,&b);
    printf("%d %d",gcd(a,b),lcm(a,b));
    return 0;
} 
int gcd(int a,int b)
{
    if(b==0)
        return a;
    return gcd(b,a%b);//递归调用
}
int lcm(int a,int b)
{
    return a/gcd(a,b)*b;//利用公式
}

看看大家还有什么不懂的,请在下方的评论区留言

 

0.0分

109 人评分

 评论区

6
2023-12-04 23:44:34
#include<stdio.h>
int main()
{
  int a,b,c,e,f;
  scanf("%d %d",&a,&b);
  e=a;
  f=b;
  while(1){
  c=a%b;
  a=b;
  b=c;
  if(b==0){break;}
  }
  e=e*f/a;
  printf("%d %d",a,e);
  
  
  

}
2022-07-31 17:24:24
#include<stdio.h>
int main(){
	int a,b,c,m;
	scanf("%d%d",&a,&b);//这里输入一个 5 7
	m=a*b;//最小公倍数;
	c=a%b; 
	while(c!=0){
		a=b;
		b=c;
		c=a%b;
	}
	printf("%d ",b);
	printf("%d",m/b);
	return 0;
}
应该行吧
2022-04-20 11:42:18
#include<stdio.h>
int main()
{  int m,n,p,i,j;
  scanf("%d %d",&n,&m);
  
    i=m;
    j=n;


  if(m<n)
  {
    p=m;
    m=n;
    n=p;
  }
  while (m%n!=0)
  {
    p=m%n;
    m=n;
    n=p;
  }
  printf("%d %d",n,(int)i*j/n);
  
  return 0;

}
2021-12-31 12:08:30
为什么gcd里a,b不用判断大小?????
2021-12-08 11:22:30
#include<stdio.h>
int main()
{
	int i,n,c,a=0,b=0;
	scanf("%d%d",&a,&b);
	for(i=a-1;a%i!=0;i--)
	;
	printf("%d ",i);
	for(n=b-1;b%n!=0;n--)
	;
	if(n==1||i==1) {c=a*b;printf("%d",c);
	}
  else if(a%b==0) printf("%d",a);
	else if(b%a==0) printf("%d",b);
	else if(a%b!=0||b%a!=0) {
	c=b*i;
	printf("%d",c);}
	return 0;
}
在线求解,小白搞不懂问题出在哪里了
2021-10-31 14:09:05
#include<stdio.h>
int main()
{
	int m,n,i,a=0,t;
  scanf("%d %d",&m,&n);
  i=m*n;
  if(m<n)
  {
    t=n;
    n=m;
    m=t;
  }
  if(m>n)
  {
    while(n!=a){
      a=m-n;
      m=n;
      n=a;
    }
  }
  printf("%d %d",a,i/a);
	return 0;
}
为什么输出的是2 17啊?
2021-10-23 22:44:33
#include <stdio.h>
int main(){
  int a,b;
  scanf("%d %d",a,b);
  int m,n;
  m=gys(a,b);
  n=gbs(a,b);
  printf("%d %d",m,n);
}
int gys(int a,int b)
{
  int z;
  z=a%b;
  if (z!=0)
  {
    a=b;
    b=z;
    z=a%b;}
    return b;
}
int gbs(int a,int b)
{
  int x;
  x=a*b;
  int q;
  q=gys(a,b);
  int p;
  p=x/q;
  return p;
}

有咩有大哥帮忙看一下啊
2021-04-04 19:28:07