Albert1022


私信TA

用户名:fangjing0wei

访问量:2271

签 名:

等 级
排 名 30148
经 验 469
参赛次数 0
文章发表 2
年 龄 0
在职情况 学生
学 校 武汉工程大学
专 业

 自我简介:

解题思路:
用数组存储每一位的数,就可以任意正序逆序输出 
注意事项:
注意逆序输出和正序输出i的范围
在while循环里i要自加和赋初值


参考代码:

//给出一个不多于5位的整数,要求 1、求出它是几位数 2、分别输出每一位数字 3、按逆序输出各位数字,例如原数为321,应输出123
#include<stdio.h>
int main()
{
 int number,cnt=0,a[5],i=0;
 scanf("%d",&number);
 while(number>0)
 {
  cnt++;
  a[i]=number%10;
  i++;
  number/=10;
 }
 printf("%d\n",cnt);
 for(i=cnt-1;i>=1;i--)
  printf("%d ",a[i]);
 printf("%d\n",a[0]);
 for(i=0;i<cnt;i++)
  printf("%d",a[i]);
 printf("\n");
 return 0;
}

 

0.0分

0 人评分

 评论区

#include<stdio.h>
int main()
{
	int i=0,x,N,a[5];
	scanf("%d",&N);
	while(N>0)
	{
		a[i]=N%10;
		N=N/10;
		i++;
	}
	printf("%d\n",i);
	x=i;
	for(i=i-1;i>=0;i--)
	{
		printf("%d ",a[i]);
	}
	printf("\n");
	for(i=0;i<x;i++)
	{
		printf("%d",a[i]);
	}
}
2019-03-19 00:43:49
把scanf(“%d”)改成scanf(“%5d”)效果更好
2018-01-08 21:12:33
为什么回多出一个0来
2017-11-13 18:05:42
为什么改成这样输出答案是这样的?有什么解决方案吗
 for(i=cnt-1;i>=0;i--)
 printf("%d ",a[i]);
 for(i=0;i<cnt;i++)
 printf("%d",a[i]);
5
1 2 3 4 5 54321
2017-08-28 09:56:17
 • «
 • 1
 • »