stronger


私信TA

用户名:stronger

访问量:17147

签 名:

等  级
排  名 1891
经  验 2519
参赛次数 1
文章发表 22
年  龄 0
在职情况 学生
学  校
专  业

  自我简介:

下面的代码倒不是真的有问题,我在codeblocks上,完全正确的运行,这里无法,说是错误???excuse  me??
参考代码:

#include <iostream>

#include<algorithm>

using namespace std;


int main()

{

    int a[10],b[10];

    for(int i=0;i<10;i++){

        scanf("%d",&a[i]);

    }

    for(int i=0;i<10;i++){

        b[i]=a[i];

    }

    sort(a,a+10);

    int low,high;

    for(int i=0;i<10;i++){

        if(b[i]==a[0]){

            low=i;

        }

        if(b[i]==a[9]){

            high=i;                  //这个代码存在bug,当里面有数值相同的最小值和最大值的时候,low和high的值会不停刷新到                                             最新的位置,不过也好像符合题意,又没说非要第一个最小,或者最后一个最大

        }

    }

    int t;

    t=b[0];

    b[0]=b[low];

    b[low]=t;

    int z;

    z=b[9];

    b[9]=b[high];

    b[high]=z;

    for(int j=0;j<10;j++){

        printf("%d ",b[j]);

    }

    return 0;

}


 

0.0分

0 人评分

  评论区