#include <stdio.h>


int main()
{
 int a,b,c,n;
 scanf("%d",&n);
 while((n--)&&scanf("%d",&a))  
 {
  c=0;
  while (a--) 
  {
   scanf("%d",&b);
   c+=b;
  }
  printf("%d\n",c);
 }
   return 0;
}


 

0.0分

0 人评分

看不懂代码?想转换其他语言的代码? 或者想问其他问题? 试试问问AI编程助手,随时响应你的问题:

编程语言转换

万能编程问答  

代码解释器

代码纠错

SQL生成与解释

  评论区