HzuHtx


私信TA

用户名:hetangxin123

访问量:31190

签 名:

私はいつまでもレムが好きです。

等 级
排 名 18
经 验 13015
参赛次数 10
文章发表 76
年 龄 0
在职情况 学生
学 校 贺州学院
专 业 软件工程

 自我简介:

写不动,根本写不动

题意:

       你应该有玩过windows里的一个小游戏叫做"挖地雷"。这个游戏的目的就是要在M*N的地雷区格子中找出所有的地雷。为了要帮助你,这个游戏会在非地雷的格子上有些数字,告诉你这一个格子的邻居共有多少个地雷。例如:以下4*4的格子中有2个地雷(以*表示)


*...
....
.*..
....


假如我们用上面提到的数字来表现的话可以得到下面的情况:


*100
2210
1*10
1110

可以很简单的看出,每一个格子最多有8个邻居。


英语实在是差,百度翻译的题意,挺简单的一个题目,主要是看不懂=。=!



#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <cstring>
using namespace std;
const int maxn = 101;
int n, m;
char map[maxn][maxn];
int x[maxn],y[maxn];
int vist[maxn][maxn];
void check(int dx, int dy)
{
	if (dx - 1 >= 0)
		vist[dx - 1][dy]++;
	if (dx + 1 < n)
		vist[dx + 1][dy]++;
	if (dy + 1 >= 0)
		vist[dx][dy + 1]++;
	if (dy - 1 < m)
		vist[dx][dy - 1]++;
	if (dx - 1 >= 0 && dy + 1 < m)
		vist[dx - 1][dy + 1]++;
	if (dx + 1 < n&&dy - 1 >= 0)
		vist[dx + 1][dy - 1]++;
	if (dx + 1 < n&&dy + 1 < m)
		vist[dx + 1][dy + 1]++;
	if (dx - 1 >= 0 && dy - 1 >= 0)
		vist[dx - 1][dy - 1]++;
}
int main()
{
	int num = 1;
	while (cin >> n >> m)
	{
		if (n == 0 && m == 0)
			break;
		memset(map, 0, sizeof(map));
		memset(vist, 0, sizeof(vist));
		int k = 0;
		for (int i = 0; i < n; i++)
			for (int j = 0; j < m; j++)
			{
				cin >> map[i][j];
				if (map[i][j] == '*')
					check(i, j);
			}
		printf("Field #%d:\n", num);
		for (int i = 0; i < n; i++)
		{
			for (int j = 0; j < m; j++)
			{
				if (map[i][j]=='*')
				{
					cout << "*";
				}
				else
				{
					cout << vist[i][j];
				}
			}
			cout << endl;
		}
		cout << endl;
		num++;
	}
	return 0;
}


另外用队列又写了一遍=。=



#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <cstring>
#include <queue>
using namespace std;
const int maxn = 101;
int n, m;
char map[maxn][maxn];
int vist[maxn][maxn];
struct Node {
	int x, y, step;
};
queue<Node> Q;
Node zero;
int dx[8] = { 0,0,-1,1,1,-1,1,-1 };
int dy[8] = { -1,1,0,0,1,-1,-1,1 };
void BFS()
{
	Node next, now;
	while (!Q.empty())
	{
		now = Q.front();
		Q.pop();
		for (int i = 0; i < 8; i++)
		{
			next.x = now.x + dx[i];
			next.y = now.y + dy[i];
			if (next.x >= 0 && next.x < n&&next.y >= 0 && next.y < m)
			{
				vist[next.x][next.y]++;
			}
		}
	}
}
int main()
{
	int num = 1;
	while (cin >> n >> m)
	{
		if (n == 0 && m == 0)
			break;
		memset(map, 0, sizeof(map));
		memset(vist, 0, sizeof(vist));
		int k = 0;
		for (int i = 0; i < n; i++)
			for (int j = 0; j < m; j++)
				cin >> map[i][j];
		for (int i = 0; i < n; i++)
			for (int j = 0; j < m; j++)
			{
				if (map[i][j] == '*')
				{
					zero.x = i;
					zero.y = j;
					Q.push(zero);
				}
			}
		BFS();
		printf("Field #%d:\n", num);
		for (int i = 0; i < n; i++)
		{
			for (int j = 0; j < m; j++)
			{
				if (map[i][j] == '*')
					cout << '*';
				else
					cout << vist[i][j];
			}
			cout << endl;
		}
		cout<<endl;
		num++;
	}
	return 0;
}


 

0.0分

8 人评分

 评论区

tql!
2021-03-22 20:00:12 | |
6666666666666666666666666666666666666666666
2020-07-16 05:10:52 | |
 • «
 • 1
 • »