sky.刑天


私信TA

用户名:uq_47132353509

访问量:212

签 名:

等  级
排  名 2279
经  验 1265
参赛次数 0
文章发表 18
年  龄 0
在职情况 学生
学  校
专  业

  自我简介:

解题思路:写出一个素数判断函数(每次处理一个数据),之后用for循环遍历从m到n的所有数,并且把所有素数全都用一个sum加起来,输出即可。               


注意事项:素数判断函数isprime():初始j为2,注意for循环的退出条件写j<x就好(如果写j<x/2,会导致4也被当做素数,结果就多了4)
参考代码:

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int isprime(int x)

{

    int j;

    int flag=0;

    for(j=2; j<x; j++)

    {

        if(x%j==0)

        {

            flag=1;

            break;

        }

    }

    if(flag==1)

    {

        return 0;

    }

    else

        return 1;

}


int main()

{

    int m,n,i;

    scanf("%d%d",&m,&n);

    int sum=0;

    if(m=1)

    {

        i=2;

    }

    else

    {

        i=m;

    }

    for(; i<=n; i++)

    {

        if(isprime(i))


        {

            sum+=i;

        }

    }

    printf("%d",sum);

}


 

0.0分

0 人评分

  评论区