for you


私信TA

用户名:xu1365

访问量:18878

签 名:

简单,就挺好

等  级
排  名 788
经  验 3595
参赛次数 0
文章发表 29
年  龄 0
在职情况 学生
学  校 桂林电子科技大学
专  业

  自我简介:

解题思路:
在代码那里,有详细注释
注意事项:注意副对角线的规律

参考代码:

#include<stdio.h>

int main()

{

    int i,j,a[5][5];

    int sum=0,s=0;

//输入,用二重循环

    for(i=0;i<5;i++)

    {

        for(j=0;j<5;j++)

        {

            scanf("%d",&a[i][j]);

        }

    }

//主对角线,左上,右下那一条线

    for(i=0;i<5;i++)

    {

        sum+=a[i][i];

    }

//副对角线,左下,右上那一条线

     for(i=0;i<5;i++)

    {

        for(j=0;j<5;j++)

        {

           if(i+j==4)//规律

            s+=a[i][j];

        }

    }

    printf("%d %d",sum,s);

    return 0;

}


 

0.0分

12 人评分

看不懂代码?想转换其他语言的代码? 或者想问其他问题? 试试问问AI编程助手,随时响应你的问题:

编程语言转换

万能编程问答

代码解释器

  评论区