lingyun


私信TA

用户名:15210020303

访问量:73128

签 名:

喝水的鱼

等  级
排  名 26
经  验 15525
参赛次数 8
文章发表 152
年  龄 19
在职情况 学生
学  校 安徽建筑大学
专  业 电气

  自我简介:

程序爱好者

解题思路:





注意事项:





参考代码:

#include<iostream>

using namespace std;

const int M=500000;

int a[M],d;

void f(int *s,int t,int n)

{

for(int i=1;;i++)

{

if(i*s[t]>n)break;

s[i*s[t]-1]=0;

}

int c=0;

for(int i=0;i<n;i++)

{

if(s[i]!=0)

s[c++]=s[i];

}

d=c;

if(t==n) return ;

f(s,t+1,c);

}

int main()

{

int m,n;

while(cin>>m>>n)

{

int i=0;

while((2*i+1)<n)

{

a[i]=2*i+1;

i++;

}

f(a,1,i);

int t1=0;

for(int i=0;i<d;i++)

{

//cout<<a[i]<<' ';

if(a[i]>m&&a[i]<n)

t1++;

}

cout<<t1<<endl;

}

return 0;

}


 

0.0分

0 人评分

看不懂代码?想转换其他语言的代码? 或者想问其他问题? 试试问问AI编程助手,随时响应你的问题:

编程语言转换

万能编程问答  

代码解释器

代码纠错

SQL生成与解释

  评论区