Kevin


私信TA

用户名:137310853

访问量:8936

签 名:

大自然的搬运工

等 级
排 名 1627
经 验 2262
参赛次数 2
文章发表 8
年 龄 19
在职情况 学生
学 校 东莞理工学院
专 业 软件工程

 自我简介:

排名全靠刷 代码全靠偷

TA的其他文章

参考代码:

#include <stdio.h>

int main()
{
    int n, a, b;
    scanf("%d", &n);
    for(int i=0; i<n; i++)
    {
        scanf("%d%d", &a, &b);
        for(int j=0; j<(a-1)/2; j++)
        {
            for(int j2=0; j2<j; j2++)
                printf(" ");
            printf("X");
            for(int j2=0; j2<a-j*2-2; j2++)
                printf(" ");
            printf("X\n");
        }
        for(int j=0; j<(a-1)/2; j++)
            printf(" ");
        printf("X\n");
        for(int j=(a-1)/2-1; j>=0; j--)
        {
            for(int j2=j; j2>0; j2--)
                printf(" ");
            printf("X");
            for(int j2=a-j*2-2; j2>0; j2--)
                printf(" ");
            printf("X\n");
        }
        /* 一个X */
        for(int i2=1; i2<b; i2++)
        {
            for(int j=1; j<(a-1)/2; j++)
            {
                for(int j2=0; j2<j; j2++)
                    printf(" ");
                printf("X");
                for(int j2=0; j2<a-j*2-2; j2++)
                    printf(" ");
                printf("X\n");
            }
            for(int j=0; j<(a-1)/2; j++)
                printf(" ");
            printf("X\n");
            for(int j=(a-1)/2-1; j>=0; j--)
            {
                for(int j2=j; j2>0; j2--)
                    printf(" ");
                printf("X");
                for(int j2=a-j*2-2; j2>0; j2--)
                    printf(" ");
                printf("X\n");
                /*
                if(j == 0 && i2 == b-1 && i == n-1)
                    break;
                printf("\n");
                */

            }
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}


 

0.0分

0 人评分

 评论区

在循环中思考:
    1.首先判断是否完全相等,如果是相等就不需要计算了。

    2.全体减半,由于大家都是偶数所以直接除以二就可以了。

    3.全体成员加上前面哪个减半的数,相当于把自己的糖果分享给了自己左手边的小朋友,注意这里最后一个和第一个需要借助一个中间变量进行传递。

    4.全体判断奇偶,如果是奇数就+1,同时创建一个计数器也+1,再度进行循环,等循环结束的时候输出计数器即可。
2020-06-05 16:05:54 | |
我代表小明谢谢你
2017-10-20 23:17:26 | |
 • «
 • 1
 • »