JasonX


私信TA

用户名:JasonX

访问量:2905

签 名:

等  级
排  名 42547
经  验 322
参赛次数 0
文章发表 2
年  龄 0
在职情况 学生
学  校 峨眉山大学
专  业

  自我简介:

TA的其他文章

解题思路:删去所以车段的交集,每个车段需要“砍树”为:(末-起+1),原本可以植树总共为 :(l+1),结果是:(总-砍)

注意事项:


参考代码:

#include<stdio.h>
#define M 100
int main()
{int l,m,a[M],b[M],tree=0;//l表示长度,m表示条数,a[],b[]分别保存站台起始坐标
 int i,j;
 scanf("%d%d",&l,&m);
 tree=l+1;//建设车站前树数量
 for(i=0;i<m;i++)
     scanf("%d%d",&a[i],&b[i]);
 
 for(i=0;i<m-1;i++)//每个车间段与其他段比较(有交集就删除交集)
     {for(j=i+1;j<m;j++)
         {if((a[j]>=a[i]&&b[j]<=b[i]))//1包含于( 后包含于前
             {a[j]=0;b[j]=0;//真包含的部分置0  
            }
         else if((a[j]<=a[i]&&b[j]>=b[i]))//1或前包含于后,)
             {a[i]=0;b[i]=0;break;
             }
         else if(a[j]<=b[i]&&b[j]>b[i])//3有靠右的交集
             {a[j]=b[i]+1;//去掉与前一个区域交集
            }
         else if(b[j]>=a[i]&&a[j]<a[i])//4有靠左的交集
             {b[j]=a[i]-1;//去掉与前一个区域交集
            }
        }
    }
for(i=0;i<m;i++)
    {if(a[i]!=b[i])//即被其他车段包含的部分不参与计算
        tree=tree-(b[i]-a[i]+1);
    }

 printf("%d",tree);
}

 

0.0分

0 人评分

  评论区