sysugz


私信TA

用户名:qq512620936

访问量:14590

签 名:

学渣到此一游~

等  级
排  名 1685
经  验 2628
参赛次数 0
文章发表 16
年  龄 0
在职情况 学生
学  校 中山大学
专  业

  自我简介:

TA的其他文章

宏定义
浏览:837

浏览:599
转化为字符数组
浏览:815

#include<stdio.h>


int Abs(int);


int main()

{

    int i,j,num,abs_max=0,max=0,abs_num=0;

    int max_i = 1;

    int max_j = 1;

    for(i=0;i<3;i++)

    {

        for(j=0;j<4;j++)

        {

            scanf("%d",&num);

            abs_num = Abs(num);

            if(abs_num > abs_max)

            {

                  max   = num;

                abs_max = abs_num;

                  max_i = i + 1;

                  max_j = j + 1;

            }

        }

    }


    printf("%d %d %d\n",abs_max,max_i,max_j);

    return 0;

}


int Abs(int a)

{

    return a<0?-a:a;

}


 

0.0分

0 人评分

看不懂代码?想转换其他语言的代码? 或者想问其他问题? 试试问问AI编程助手,随时响应你的问题:

编程语言转换

万能编程问答  

代码解释器

代码纠错

SQL生成与解释

  评论区