Faming


私信TA

用户名:li27089346

访问量:41780

签 名:

等  级
排  名 117
经  验 7659
参赛次数 1
文章发表 61
年  龄 19
在职情况 学生
学  校
专  业

  自我简介:

解题思路:

注意事项:

参考代码:

#include<stdio.h>

int main()

{

    float s=100,n,i,sum=100;

    scanf("%f",&n);

    for(i=0;i<n;i++)

        {

            sum+=s;

            s/=2;

        }

    sum-=2*s;

    printf("%.4f\n",sum);

    return 0;

}


 

0.0分

0 人评分

看不懂代码?想转换其他语言的代码? 或者想问其他问题? 试试问问AI编程助手,随时响应你的问题:

编程语言转换

万能编程问答  

代码解释器

代码纠错

SQL生成与解释

  评论区