Fare丶梦


私信TA

用户名:126913199

访问量:39363

签 名:

等  级
排  名 240
经  验 5921
参赛次数 0
文章发表 50
年  龄 22
在职情况 学生
学  校
专  业

  自我简介:

解题思路:

注意事项:

参考代码:

import java.util.Scanner;


public class Main {

        public static void pyth(int[] array){

                for(int i=0;i<array.length-1;i++){

                        for(int j=0;j<array.length-i-1;j++){

                                if(array[j]<array[j+1]){

                                        int temp = array[j+1];

                                        array[j+1] = array[j];

                                        array[j] = temp; 

                                }

                        }

                }

                for(int i=0;i<10;i++){

                        System.out.print(array[i]+" ");

                }


        }

        public static void main(String[] arg){

                Scanner sc = new Scanner(System.in);

                int N = sc.nextInt();

                int[] array = new int[N];

                for(int i=0;i<N;i++){

                        array[i] = sc.nextInt();

                }

                pyth(array);

        }

}


 

0.0分

0 人评分

看不懂代码?想转换其他语言的代码? 或者想问其他问题? 试试问问AI编程助手,随时响应你的问题:

编程语言转换

万能编程问答

代码解释器

  评论区