zero


私信TA

用户名:zerol

访问量:7550

签 名:

笨鸟先飞

等  级
排  名 2614
经  验 2145
参赛次数 1
文章发表 12
年  龄 0
在职情况 学生
学  校
专  业

  自我简介:

TA的其他文章

解题思路:

注意事项:

参考代码:

#include <stdio.h>

int main()

{

    int n;

    int i,j;

    int m,sum;

    int a[50]={0};

    scanf("%d",&n);

    for(i=2;i<=n;i++)

    {

        m=0;

        sum=0;

        for(j=1;j<i;j++)

            if(i%j==0)

                sum+=j;

        if(i==sum)

        {

            for(j=1;j<i;j++)

            if(i%j==0) a[m++]=j;

            printf("%d its factors are ",i);

            for(m=0;a[m]!=0;m++)

                printf("%d ",a[m]);

            printf("\n");

        }

    }

    return 0;

}


 

0.0分

0 人评分

看不懂代码?想转换其他语言的代码? 或者想问其他问题? 试试问问AI编程助手,随时响应你的问题:

编程语言转换

万能编程问答  

代码解释器

代码纠错

SQL生成与解释

  评论区