stronger


私信TA

用户名:stronger

访问量:17145

签 名:

等  级
排  名 1890
经  验 2519
参赛次数 1
文章发表 22
年  龄 0
在职情况 学生
学  校
专  业

  自我简介:

解题思路:首先是对这个矩阵的输入,这个大家不陌生,接着就是对矩阵按要求进行处理,看下面的代码,很直观的

注意事项:别的语言我不知道,用c语言输出的时候,要进行处理,不然得到的就是直接一行数字,没有那个几行几列的格式,自己动手试试就知道。

参考代码:

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>


int main()

{

    int i,j;

    int count=0;

    int buf1[3][3],buf2[3][3];

    for(i=0;i<3;i++){

        for(j=0;j<3;j++){

            scanf("%d",&buf1[i][j]);    //数组的输入

        }

    }

    for( i=0;i<3;i++){

        for(j=0;j<3;j++){

            buf2[i][j]=buf1[j][i];       //数组的处理

        }

    }

    for(i=0;i<3;i++){

        for(j=0;j<3;j++){

            printf("%d ",buf2[i][j]);    //数组的输出

            count++;

            if(count==3){

                count=0;

                printf("\n");               //为了在输入三个数后能够自动换行;

            }

        }

    }

    return 0;

}


 

0.0分

0 人评分

  评论区