#include <stdio.h>

int main()
{
 int a,b ;    
 while(scanf("%d %d",&a,&b))  
 {
  if (a==0&&b==0) break;   
  printf("%d\n",a+b);  
 }
 return 0;
}


 

0.0分

0 人评分

C语言网提供「C语言、C++、算法竞赛」在线课程,全部由资深研发工程师或ACM金牌大佬亲授课,更科学、全面的课程体系,以在线视频+在线评测的学习模式学习,学练同步,拒绝理论派,真正学会编程!还有奖学金等增值福利等你!

  评论区