Mister-小方


私信TA

用户名:1104986125

访问量:240383

签 名:

如此英俊为哪般

等 级
排 名 4
经 验 35900
参赛次数 1
文章发表 68
年 龄 19
在职情况 学生
学 校 大连交通大学
专 业 车辆工程

 自我简介:

TA的其他文章

      解题思路:

本题由几个关键点:

 1. 字符转化为数字。

 2. scanf()什么时候返回EOF,在回车后按ctrl+z就可以了

  参考代码:

#include<stdio.h>  
#include<string.h>  //包含strlen()
int main()  
{  
    int a,b,d,sum=0,i,len; 
    //其中a为第一个数,b为第二个数
    //d为a与b运算正确的数,len为最后弟弟输入的数的长度
    char c,s[10];  
    //其中c为预算符,s为弟弟输入的结果
    while(scanf("%d%c%d=%s",&a,&c,&b,s)!=EOF)  
        //回车也不会结束,但ctrl+z可以让scanf()返回EOF
        //运行时到结束的时候按ctrl+z即可
    {  
        d=0;  //初始化d很关键
        len=strlen(s);  
//strlen()得弟弟输入的结果的长度,用到后面将字符转化为数里面
        if(s[0]!='?')  //如果是问号就直接跳过了
        {  
            for(i=0;i<len;i++)  
            {  
                d=d*10+s[i]-'0';  
            }  
            if(c=='+')  
            {  
                if(a+b==d)  
                    sum++;  
            }  
            else if(c=='-')  
            {  
                if(a-b==d)  
                    sum++;  
            }  
        }  
    }  
    printf("%d\n",sum);  
    return 0;  
}

大家看看还有什么不懂的,请在下面评论区留言

 

0.0分

22 人评分

 评论区

说点不一样的看法 可以采用判断字符串asll 比如下面是一个半成品
#include<stdio.h>
int main()
{
	int a,b,c;
	char d,e,k;
	char s[100];
	int sum=0;
	//1 + 2 = 3
scanf("%d%c%d%c%c",&a,&d,&b,&e,&k);

	


			

 if(d==43)
	{
		if(a+b==k-48)
		{
			sum++;
		}
	}
		 if(d==45)
	 {
		if(a-b==k-48)
		{
			sum++;
		}
	 }
	
	printf("%d\n",sum);


	

	return 0;
	
}
2021-04-06 11:02:41
可以不用判断字符串长度,有个函数是atoi()可以直接将字符串转化成整型
2021-01-17 21:15:46
为什莫跳过问号用s【0】判断就行了啊不应该s中每一个判断吗
2020-03-31 23:45:06
for(i=0;i<len;i++) 
      { 
        d=d*10+s[i]-'0'; 
      } 
这个是干什么的?
2019-07-12 18:13:26
我按照代码照抄的,为什么测试的时候安ctrl+z没有停止,而是输进去了^Z
2019-02-27 19:41:13
很好的答案
2019-02-26 21:24:46
谢谢大佬
2019-01-17 20:11:16
谢谢大佬
2019-01-17 20:11:00