tony


私信TA

用户名:a779610882

访问量:22965

签 名:

废物一个。

等 级
排 名 663
经 验 3930
参赛次数 1
文章发表 21
年 龄 20
在职情况 学生
学 校 大连交通大学
专 业 高达的制作和编辑

 自我简介:

别看了反正也没人看

题目分析

一直本真电脑累我不累的思想 反正就是看是不是17的倍数那就干脆除17看有没有余好了

#include<stdio.h>  
int main()  
{  
    int i,sum;  
    char str[200];  
    while(scanf("%s",str)&&str[0]!='0') //百度的ACM写法
    {  
        sum=0;  
        for(i=0;str[i]!='\0';i++)  
        {  
            sum=sum*10+str[i]-'0';//转成整形  
            sum=sum%17;  
        }  
        printf("%s\n",sum?"0":"1"); //3目运算 如果为0就选0不是就是后者 
    }  
    return 0;  
}


 

0.0分

7 人评分

看不懂代码?想转换其他语言的代码? 或者想问其他问题? 试试问问AI编程助手,随时响应你的问题:

编程语言转换

万能编程问答  

代码解释器

代码纠错

SQL生成与解释

 评论区

#include<stdio.h>
int main()
{
	int n=1,i,j,a[10],b[10],c[10],d[10];
  for(i=0;i<n;i++) 
  {
  	scanf("%d",&a[i]);
  	n++;
  	if(a[i]==0)
  	n--;
  }
	for(i=0;i<n-1;i++)
	{
		b[i]=a[i]/10;
		c[i]=a[i]%10;
		d[i]=b[i]-5*c[i];
	}
	
	for(i=0;i<n-1;i++)
	{
		if(a[i]%17==0&&d[i]%17==0)
		printf("1\n");
		else
		printf("0\n");
	}
	return 0;
} 
大佬能帮忙看看哪有问题么?运行结果是对的啊,万分感激
2018-01-04 21:44:08
写法真的很好
2017-11-29 18:50:54
sum=sum*10+str[i]-'0';你的sum定义了整形数据;这样处理不会产生溢出么
2017-09-29 23:04:05
我明白了,题主的代码思想了,谢谢<'-'>
2017-09-25 22:44:40
char n[100];
  for(int i=0;i<10;i++){
    scanf("%s",n);
    long long len,d=0;
    len=strlen(n);
    for(int i=0;i<len;i++){
      d=d+(n[i]-'0')*pow(10,len-i-1);
    }
我在这里得到的 d 仍然不是要得到的?
和你代码里的 sum 有啥区别呀?
2017-09-25 22:38:29
楼主写的很好,这题实在蛋疼。不知道为什么使用atoi()就是提示错误,题目中要求最多十组数据,可是好像也不需要遵守。
2017-09-08 16:05:24
# include <stdio.h>
int main (void)
{
	int i , sum ;
	char a[301];
	scanf ("%s" , a);
	do{
	for (i = 0 , sum = 0 ; a[0] != '0' && a[i] != '\0' ; i++ )
	{
		sum = sum * 10 + a[i] - '0' ;
	}
	if(sum == 0)
		break;
	i = sum%10 * 5;
	if ((sum / 10 - i)%17 == 0)
		printf ("1\n");
	else 
		printf ("0\n");
	scanf ("%s" , a);
	}while (a[0] != '0');

	return 0;
}
这个程序哪里有问题吗?
2017-08-24 23:56:20
长整数的除法,学习了!
2017-07-18 20:35:24