#include<stdio.h>

int gys(int m, int n) {     //先定义一个函数求出两个数最大公约数

int a;

while (m%n != 0) {

a = m%n;

m = n;

n = a;

}

return a;

}

int main(){

int a, b,c,d,a1;

   scanf("%d%d", &a, &b);     

   if (a > b) {            //要考虑a和b的大小

  c = gys(a, b);      

  d = a / c*b;       //最大公倍数的值等于a和b中的最大值除以最大公约数乘以ab中最小的值

   }

   else {

  a1 = a;          // 如果a的值小于b,就要对换ab的值

  a = b;

  b = a1;

  c = gys(a, b);

  d = a / c*b;

   }

   printf("%d %d", c, d);

return 0;

}


 

0.0分

0 人评分

  评论区