for you


私信TA

用户名:xu1365

访问量:19232

签 名:

简单,就挺好

等  级
排  名 795
经  验 3632
参赛次数 0
文章发表 29
年  龄 0
在职情况 学生
学  校 桂林电子科技大学
专  业

  自我简介:

解题思路:

注意事项:

参考代码:

#include<stdio.h>

int main()

{

    int a[20];   //这里不能是9,因为要插入一个,最少是10;

    int i,j,tep;

    //输入9个数

    for(i=0;i<9;i++)

    {

        scanf("%d",&a[i]);

    }

    //冒泡排序

    for(i=0;i<9;i++)

    {

        for(j=8;j>i;j--)

        if(a[j-1]>a[j])

    {

       tep=a[j-1];

       a[j-1]=a[j];

       a[j]=tep;

    }

    }

    scanf("%d",&tep);

   // printf("\n");

    //a[5]=4;

//    printf()

   for(i=0;i<9;i++)

   {

       if(tep<a[i])

        break;

   }

   for( j=8;j>=i;j-- ) //i后面的数后移

        a[j+1]=a[j] ;

    a[i]=tep; //插入数据到i位

    for( i=0;i<10;i++ ) //输出数组

        printf("%d\n",a[i]);

    return 0;

}


 

0.0分

0 人评分

看不懂代码?想转换其他语言的代码? 或者想问其他问题? 试试问问AI编程助手,随时响应你的问题:

编程语言转换

万能编程问答  

代码解释器

代码纠错

SQL生成与解释

  评论区