Faming


私信TA

用户名:li27089346

访问量:41653

签 名:

等  级
排  名 118
经  验 7645
参赛次数 1
文章发表 61
年  龄 19
在职情况 学生
学  校
专  业

  自我简介:

解题思路:

注意事项:

参考代码:

#include<stdio.h>

int main()

{

        int a,b,c,d;

        scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);

        d=a>b?a:(b>c?b:c);

        printf("%d\n",d);

        return 0;

}


 

0.0分

1 人评分

看不懂代码?想转换其他语言的代码? 或者想问其他问题? 试试问问AI编程助手,随时响应你的问题:

编程语言转换

万能编程问答  

代码解释器

代码纠错

SQL生成与解释

  评论区