ShawnLi


私信TA

用户名:jy8199800

访问量:1894

签 名:

等  级
排  名 18338
经  验 657
参赛次数 0
文章发表 2
年  龄 0
在职情况 在职
学  校
专  业

  自我简介:

TA的其他文章

解题思路:
定义两个变量,分别控制内外层循环。


注意事项:
注意题目格式要求。

参考代码:

#include <stdio.h>

int main()

{

    //定义两个变量分别控制内外层循环
    int i,j;
    //外层循环从1-9
    for(i = 1;i <= 9;i++)
    {

        //内层循环注意判断条件为内层循环变量小于等于外层循环变量
        for(j = 1;j <= i;j++)
        {

            //打印,注意左对齐及空格
            printf("%d*%d=%-2d ",j,i,i*j);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}

 

0.0分

2 人评分

  评论区