#include<stdio.h>

int main()

{

        float a0,a1;

        printf("\n请输入一个华氏温度数:");

        scanf("%f",&a1);

        a0=5*(a1-32)/9;

        printf("\nc=%0.2f\n\n",a0);

        return 0;

}∥by;小呆萌(。・ω・。)ノ♡


 

0.0分

0 人评分

C语言网提供「C语言、C++、算法竞赛」在线课程,全部由资深研发工程师或ACM金牌大佬亲授课,更科学、全面的课程体系,以在线视频+在线评测的学习模式学习,学练同步,拒绝理论派,真正学会编程!还有奖学金等增值福利等你!

  评论区

求教 数据类型为什么要用float,我用int类型运算结果总是0.00.
2019-08-28 16:49:19 | |
  • «
  • 1
  • »